รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25 ซอย 26 ซอย 26/1 ซอย 26/2 ซอย 26/3 ซอย 27 และซอยหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2566

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566  - วันที่ 4 ตุลาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121