คำถามที่พบบ่อย

- วันเสาร์สำนักทะเบียนฯ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
- ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่อง สำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ ปิดทำการ

- การรับแจ้งเกิด - แจ้งตาย เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด

ประจำปีงบประมาณ 2566
-    อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียน
-    อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
-    เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
-    สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) 1 ฉบับ
-    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2443 0610-9 ต่อ 332

สูติบัตร หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารที่ทางราชการอกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุมาขอดำเนินการ
 

ไม่ต้องแจ้งความ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
3. กรณีไม่มีหลักฐานข้างต้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือที่มีอายุเกิน 20 ปี มารับรองได้
 

กรณีที่เจ้าบ้านไม่มา ถือใบย้ายที่อยู่มา (ทร.6)

1. บัตรประตัวประชาชน (ของผู้ย้าย กรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
3. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ที่ได้รับจากการย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า)
4. หนังสือหรือเอกสารแสดงความยินยอมให้ย้ายเข้า (ของเจ้าบ้าน กรณีผู้ย้ายยื่นคำร้องด้วยตนเอง)
5. หนังสือมอบหมาย หรือหนังสือมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
4. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ที่ได้รับจากการย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า)
5. หนังสือหรือเอกสารแสดงความยินยอมให้ย้ายเข้า (ของเจ้าบ้าน กรณีผู้ย้ายยื่นคำร้องด้วยตนเอง)

1. หนังสือสัญญาซื้อ – ขายที่ดิน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อทุกคน (ถ้ามาเอง ฉบับจริง)
3. หนังสือมอบอำนาจ (ทุกคน)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ทุกคน)

แจ้งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฐานภาษี และติดต่อกลับเพื่อชำระภาษี

เอกสาร/หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน)
3. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (กรณีไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)
4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (สัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)
5. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
6. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
7. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
8. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้ (กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
9. ใบอนุญาตค้างาช้าง (ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสำเนาใบอนุญาตค้างาช้าง – พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ไม่ต้องจองคิว เข้ามาขอดำเนินการได้เลย โดยแจ้งที่เคาน์เตอร์ ก่อนเข้ารับบริการ

ไม่ต้องจองคิว เข้ามาขอดำเนินการได้เลย โดยแจ้งที่เคาน์เตอร์ ก่อนเข้ารับบริการ

ให้นำใบแจ้งความ ขอดูได้ที่งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 

ให้ขอดำเนินการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย โทรศัพท์: 02 447 5123 

ให้ขอดำเนินการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย โทรศัพท์: 02 447 5123

ให้ขอดำเนินการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย โทรศัพท์: 02 447 5123

ให้ขอดำเนินการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย โทรศัพท์: 02 447 5123

แจ้ง สายด่วน การประปานครหลวง กปน. 1125

เข้ามาขอดำเนินการได้โดยไม่ต้องจองคิว ติดต่อที่เคาน์เตอร์ แจ้งความประสงค์ ก่อนเข้าดำเนินการ

เข้ามาขอดำเนินการได้โดยไม่ต้องจองคิว ติดต่อที่เคาน์เตอร์ แจ้งความประสงค์ ก่อนเข้าดำเนินการ

โทร 0 2406 7103 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ  หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับหนึ่งร้อยบาท และผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดหกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

หลักฐาน : บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ