ขอเชิญชวน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2566