เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส "วันดินโลก" ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน"

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2566