ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย

วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติถึงคอสะพานวัดชลอ

๒. โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอสุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าบางสีทอง