จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสอบถามปัญหาและความคาดหวังของประชาชน ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)

วันที่เผยแพร่ : 12 เม.ย. 2566

จังหวัดนนทบุรีได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตอบแบบสอบถามปัญหาและความคาดหวังของประชาชน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566