ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นชอบและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงินและแบบสัญญา

วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2565

 

1. การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียด CLICK

 

2. การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด CLICK

 

แนวทางและวิธีการยื่นขอความเห็น

 

รายละเอียด CLICK