การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 2565