ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2565

รายละเอียด CLICK