ขอเชิญชวนสมัครคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2565

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ทั้งในประเภทบุคคลและประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน โดยขอให้จัดส่งโดยตรงที่ กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กองส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ รายละเอียด