ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันที่เผยแพร่ : 20 มิ.ย. 2565

เอกสาร มติครม 18 กพ 65 การขยายเวลาใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ คลิก!!

 

เอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม ลว.17มิย64 คลิก!!

 

เอกสาร ร่างเนื้อหาแผนแม่บทแร่ 2 คลิก!!