รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแบบ ==> CLICK