ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2565

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เพื่อรับแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยให้คนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันตนเองและทรัพย์สินได้ทันก่อนที่ภัยจะมาถึง ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยได้อีกทางหนึ่ง