ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2565

ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สแกน QR CODE เพื่อร่วมตอบแบบประเมินได้เลยค่ะ