ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569)

วันที่เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2564

รายละเอียด <<< คลิก!!

 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ <<< คลิก!!

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการ_Public Hearing <<< คลิก!!                         

ร่างเนื้อหาแผนแม่บทแร่ <<< คลิก!!