ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ

วันที่เผยแพร่ : 04 ส.ค. 2564

รายละเอียด CLICK