ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564

จังหวัดนนทบุรีได้เพิ่มช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์

หมายเลข 0-2580-5726 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี