นโยบายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ

มีธรรมาภิบาล

 

1. ประกาศ กฟผ. ที่ 47-2563 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. คลิก!!

2. ประกาศ กฟผ. ที่ 41-2563 - นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน คลิก!!

3. ประกาศ กฟผ. ที่ 2-2564 - เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล คลิก!!

4. ประกาศ กฟผ. ที่ 54-2563 - นโยบายการรับและให้ของขวัญ คลิก!!

5. บันทึกสั่งการ ผวก. ที่ 12-2563 - แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ คลิก!!

6. บันทึกสั่งการที่ ผวก.4-2561 - มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ คลิก!!

7. ประกาศ กฟผ. ที่ 22-2561 - นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก!!

แผ่นพับ+สติกเกอร์ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ คลิก!!