สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมุ่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2564