ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2564

วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2564

รายละเอียด CLICK

โดยจะเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (www.parliament.go.th/innovation)