ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 29 ม.ค. 2564

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

(รับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 - 3 กุมภาพันธ์ 2564)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th หรือ info_bangkruai@bangkruaicity.go.th