ขอเชิญผู้สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564

1. หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ CLICK

2. เงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก Stand Alone (Solar home) CLICK

3.คู่มือแนวทางการปฏิบัติ CLICK