ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2564

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

(รับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 2564)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th หรือ info_bangkruai@bangkruaicity.go.th