ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเตือนศัตรูพืชระบาด “เพลี้ยไฟในทุเรียน”

วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2564