ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 07 ม.ค. 2564

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง CLICK

(รับฟังประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2564)

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง
finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th และ info_bangkruai@bangkruaicity.go.th