ประกาศกำหนดพื้ันที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่เผยแพร่ : 30 ธ.ค. 2563
จังหวัดนนทบุรี มีประกาศกำหนดพื้ันที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็น #พื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 #ตำบลเสาธงหิน #อำเภอบางใหญ่ ให้เป็น #พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะใน #พื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่
และมีคำสั่งจังหวัดที่ 3874/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ #อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564 และ #ตลาดกลางบางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19