กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2563

รายละเอียด CLICK