ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2563

เทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 2 คู่มือ ดังนี้

- คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

- คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่