ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มและลงมือทำโดยเด็กและเยาวชนโดยโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มและลงมือทำโดยเด็กและเยาวชนโดยโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation) เป็นมูลนิธิที่ดําเนินงานด้านการส่งเสริมเยาวชนให้ทํากิจกรรมเพื่อ สังคมในรูปแบบโครงการเพื่อชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชนขององค์กรและท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในปีนี้ทางมูลนิธิกําลังดําเนิน “โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563” หรือ YIM63 โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งขณะนี้ "ได้เปิดรับสมัครโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มและลง มือทําด้วยเยาวชน อายุ 13 – 25 ปี โดยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และ กรุงเทพ" เปิดรับทั้งสิ้น 20 โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนในการดําเนินโครงการ โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท และได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การสื่อสาร และการทํางานเป็นทีม โดยทางมูลนิธิวายไอวาย หมดเขตรับสมัครภายใน 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

รายละเอียด CLICK