ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีนโยบายให้จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อช่วนเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุม จึงให้หน่วยงานดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการเจาะน้ำบาดาล พร้อมส่งข้อมูลรายละเอียดตามสื่งที่แนบส่งมาด้วย

 

รายละเอียด CLICK