ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ร่างประกวดราคาซื้้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK

   

(รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563)
หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th