สำนักงาน ป.ป.ง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่ : 14 เม.ย. 2563

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 

รายละเอียด CLICK