ประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วันที่เผยแพร่ : 02 เม.ย. 2563

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหลายที่ไม่สามารถส่งผลผลิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ อปท ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การใช้ในการไหว้พระ การนำมาจัดสถานที่ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ  หรือจัดหาสถานที่จัดจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด CLICK