ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2563

รายละเอียด CLICK