ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทุบรี เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 14 ก.พ. 2563

ถ้าประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป