ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อร่างข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563