ประกาศ เรื่อง งดบริการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

วันที่เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2562