รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

วันที่เผยแพร่ : 27 ส.ค. 2562
รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562  หากท่านมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ โดยส่งข้อวิจารย์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th