ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA’62

วันที่เผยแพร่ : 05 ส.ค. 2562