ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562 

รายละเอียด CLICK