รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๓ ๐๖๑๐-๙ ต่อ ๓๓๒, ๓๓๓