รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

๑. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดท่าบางสีทอง CLICK

๒. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ CLICK

๓. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา CLICK