ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน (ชุมชนศรีบัณฑิค ๒ - ทวีสุข และชุมชน หมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓)

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด ดังนี้

๑. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต ๒ - ทวีสุข CLICK

๒. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต ๒ - ทวีสุข CLICK

๓. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ CLICK

๔. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ CLICK