ประกาศ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK