ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มต้น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยประชุมภามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK