ข้อมูลห้องประชุม

ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุมสภา ชั้น 2
รายละเอียด :

 

ขนาดและความจุ : ขนาดเล็ก
จำนวนผู้เข้าร่วมได้สูงสุด (คน) : 50
รายงานการใช้ห้องประชุม :
ชื่อห้องประชุม : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4
รายละเอียด :

test room 2

ขนาดและความจุ : ใหญ่
จำนวนผู้เข้าร่วมได้สูงสุด (คน) : 200
รายงานการใช้ห้องประชุม :


ปฎิทินจองห้อง


หมายเหตุ : สีสถานะการใช้งานห้องประชุม = ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว    = อยู่ระหว่างดำเนินการหรือรอการตรวจสอบและอนุมัติ
จำนวนมากสุด คนหมายเหตุ : : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB. รองรับนามสกุล .ppt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .rar,. jpg, .png, .gif ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)