ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับส่วนราชการและคณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลเมืองบางกรวย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลเมืองบางกรวย มีความต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต