โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2567

วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้น 3 จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของเทสบาลเมืองบางกรวย ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ ของเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ตามแนวนโบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวย