ประชุมสภา

วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางกรวย จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ

- เลือกรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีมติเห็นชอบเลือกนางนงเยาว์ สุวรรณปราโมทย์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล

- เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ