โครงการพัฒนาศักนยภาพคนพิการ

วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ค. 2567

เทศบาลเมืองบางกรวย โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2- 3 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ด้วยการฝึกอบรม การให้ความรู้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจของคนพิการ และการสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายคนพิการ พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอันเป็นการเสริมพลังให้ก้าวผ่านข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้ารวมโครงการครั้งนี้ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนคนพิการ